Sản phẩm » Bình nóng lạnh midea

Bình nóng lạnh Midea 15L D15 -25VA
Giá:2.190.000 VNĐ Khuyến mãi : 1 đôi dây cấp.
Bình nóng lạnh Midea 15L D15 -20R1
Giá : 1.990.000 VND Khuyến mãi: Tặng 1 đôi dây cấp..
Bình nóng lạnh Midea 30L D30 -20R1
Giá : 2.090.000 VND Khuyến mãi: Tặng 1 đôi dây cấp..
Bình nóng lạnh Midea 30L D30 -25VA
Giá : 2.490.000 VND Khuyến mãi: Tặng 1 dây bath sen + đôi dây cấp..
Bình nóng lạnh Midea 15L D15-25VA1
Giá : 2.390.000 VND Khuyến mãi: Tặng 1 dây bath sen + đôi dây cấp..
Bình nóng lạnh Midea 30L D30-25VA1
Giá : 2.790.000 VND Khuyến mãi: Tặng 1 dây bath sen + đôi dây cấp..
Bình nóng lạnh Midea 15L D15 -25EVA
Giá : 2.990.000 VND Khuyến mãi: Tặng 1 dây bath sen + đôi dây cấp..
Bình nóng lạnh Midea 30L D30-25EVA
Giá : 3.490.000 VND Khuyến mãi: Tặng 1 dây bath sen + đôi dây cấp..